top of page

EERLIJKE INFORMATIE INZAKE DE ONTWIKKELINGEN VAN DE TIJD

COMPLOTTHEORIEËN O.A. RD (MAINSTREAM-MEDIA) GAAN WE NIET IN MEE!!!

Klik hierboven voor de FEITEN!!!​

BELANGRIJKE DOCUMENTEN (KLIK HIERONDER):

O P E N  B R I E F (van mij en Jurie)

Hoort bij elkaar, want ze vullen elkaar aan

-------

6 PROTESTBRIEVEN
OVER DE REFO-SCHURKERIJ

 

PROTESTBRIEF

over de desinformatie over de oorlog in Oekraïne 

 

Valse profeten (dominee’s) in zware tijden zoals corona

Leugens door Kerk en Staat is norm geworden

Misleiding (RD) kost het eeuwig leven

SGP zegt wie ze zelf zijn...

VIDEO

- - - - - - - - -

HIER GESTUURDE PDF VOOR PREDIKANTEN (1)

HIER GESTUURDE PDF VOOR PREDIKANTEN (2)

>geschreven door: G.P.P. Burggraaf<

HIER GESTUURDE PDF VOOR PREDIKANTEN (3)

>geschreven door: G.C. Mulder<

HIER GESTUURDE PDF VOOR RD EN SGP (1) (NIEUW)

>geschreven door: E. Mulder<

(REFO'S) ER IS HELAAS NOG GEEN PUBLIEKELIJK GELUID!, IS DAN DE AFVAL ZO GROOT DAT HET VOLK OVERGEGEVEN IS ZOALS HET iN JEREMIA 24:9 EN ROMEINEN 1:24 VERMELD STAAT?

O, (REFO)LAND, (VORSTEN)LAND, (LIBERALEN)LAND, HOOR DES HEEREN WOORD (JEREMIA 22:29)

De genadetijd is bijna voorbij
DUS ONTWAAK!

 
LAAT U NIET VACCINEREN
Gentherapie cq genetische verwoesting (mRNA) eigen lichaam is onherstelbaar.

Eindtijd 2021 HOME 22022021.png

De Grote Kerk van Dordrecht


 

-------

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

1 Kor. 1: 30

 

________________________________________________

 

Citaten van patriottische oudvaders die profeteerde over de eindtijd:

 

UPDATE: Och, of de Heere nu Zijn Geest nog eens gaf aan Nederland, dat men Zijn Woord daar nog eens mocht horen! Och, of ons volk van zijn zware doofheid nog eens genezen werd, door Zijn almachtige hand.

- Theodorus van der Groe

Government (overheid) die hun eigen burgers terroriseren, diende te worden verwijderd.

VERKLARING: Het woord macht in Rom. 13 niet is te verstaan van de onrechtvaardige bevelen van de mensen, maar van de rechtvaardige macht, waarmee God Zijn overheden heeft uitgerust. Daarom mag een volk in de vreze Gods zich verzetten tegen de woede en blinde razernij van de vorsten. Men verzet zich dan niet tegen God maar tegen de duivel, die het zwaard van de overheid misbruikt.

-John Knox (Theology of Political Government)

Stil zijn in het aanzien van het kwaad, is het kwaad.

- Dietrich Bohnhoeffer

Er zal in de volgende generatie een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden en om als het ware een dictatuur zonder tranen teweeg te brengen, waardoor een soort pijnloos concentratiekamp voor alle samenlevingen ontstaat, zodat mensen in feite hun vrijheden zullen worden ontnomen, terwijl ze er onbewust van zullen genieten.

- Aldous Huxley


We worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolitische en meedogenloze samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van heimelijke middelen om haar invloedssfeer uit te breiden - van infiltratie in plaats van invasie, van omverwerping in plaats van verkiezingen, van intimidatie in plaats van vrije keuze, van guerilla's in de nacht in plaats van legers overdag.

- John F. Kennedy

Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht van eigen initiatief verloor.

- Abraham Kuyper

Wanneer het einde van de wereld nadert zal het menselijk leven veel veranderingen moeten ondergaan en door de overheersing van allerlei goddeloosheid hoe langer hoe slechter worden. En wel zover, dat deze tegenwoordige eeuw, waarin de zonde en goddeloosheid de hoogste trap hebben bereikt, vergeleken met die verdorven en onverbeterlijke eeuw, rechtvaardig mag worden geoordeeld een gelukkige en gouden eeuw te zijn. Want de rechtvaardigheid zal hoe langer hoe minder worden, maar de goddeloosheid, de hebzucht, wellust zal vermeerderen, zodat wie een matig godsdienstig leven leidt, een prooi van de goddelozen zal worden en door de onrechtvaardigen zeer gekweld zal worden. De verkeerden van hart zullen alleen voorspoed hebben en gelukkig zijn, terwijl het volk des Heeren allerlei kwade behandelingen zal moeten ondergaan en tot grote armoede vervallen. Er zal geen recht meer zijn, de wetten zullen verbroken worden. Niemand zal dan enig ding bezitten dan alleen wat onrechtvaardig is verkregen of dat hij met geweld moet verdedigen. Roverij en geweldpleging zullen de overhand hebben. Er zal geen trouw meer onder de mensen worden gevonden. Ook geen vrede, geen menselijkheid, geen schaamte, geen waarheid noch veiligheid of orde, maar aanhoudend verdriet. Want de gehele aarde zal in verwarring zijn. Geruchten van oorlogen zullen overal worden gehoord. De volken zullen in opstand zijn en elkander aanvallen. In de naburige staten zullen oproeren zijn. Ja, verwoesting zal het kenmerk van heel de aarde zijn, alles verwerpende, en de aarde zal er uitzien als een korenveld in de oogst."

- John Flavel

Deze website staat in teken van kerkelijk onderwijs vanwege de tijd der afval en ontwikkelingen van de eindtijd

bottom of page